Path

A mage Awakens to one of the five Paths – a connection from their bared soul to one of the Supernal Watchtowers. The link, also called Landas or Via is unique to every Mulat; two Obrimoi might abide by the Realm of Aether, but each expresses this differently in their magical lives.

mage2nd_web.jpg

The Paths go by different names, and in the Pearl they are referred to as the following:

Acanthus
Enchanters on the Path of Thistle, Scions of the Watchtower of the Lunargent Thorn in the Realm of Arcadia, Kingdom of Enchantment and Abode of the Fae.

Mga Engkantero sa Landas ng Kahalaghagan, Mga Eredero ng Tore ng Lunaplatang Tinik sa Lupaing Arkadya, Kaharian ng Gayuma at Tahanan ng mga Diwata

Mastigos
Warlocks on the Path of Scourging, Scions of the Watchtower of the Iron Gauntlet in the Realm of Pandemonium, Kingdom of Nightmares and Abode of Demons

Mga Mangkukulam sa Landas ng Parusa, Mga Eredero ng Tore ng Guwantes de Yero sa Lupaing Pandemonio, Kaharian ng mga Bangungot at Tahanan ng mga Halimaw

Moros
Necromancers on the Path of Doom, Scions of the Watchtower of the Lead Coin in the Realm of Stygia, Kingdom of Crypts and Abode of Shades

Mga Nigromante sa Landas ng Kawalan, Mga Eredero ng Tore ng Sinsilyong Tingga sa Lupaing Estidiya, Kaharian ng mga Puntod at Tahanan ng mga Kaluluwa.

Obrimos
Theurges on the Path of the Mighty, Scions of the Watchtower of the Golden Key in the Realm of The Aether, Kingdom of the Celestial Spheres and Abode of Angels

Mga Teorgo sa Landas ng Makapangyarihan, Mga Eredero ng Tore ng Gintong Susi sa Lupaing Eteria, Kaharian ng mga Kalipunang Makalangit at Tahanan ng mga Anghel

Thyrsus
Shamans on the Path of Ecstacy, Scions of the Watchtower of the Stone Book in the Realm of the Primal Wild, Kingdom of Totems and Abode of Beasts

Mga Babaylan sa Landas ng Kaluguran, Mga Eredero ng Tore ng Aklat na Batobalani sa Lupain ng Sinaunang Kagubatan, Kaharian ng mga Hilagyo at Tahanan ng mga Kahayupan

Path

MAGE: Manila Vaevictus Vaevictus